Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                      Aktualita č. 13

K umístění antény na fasádu není třeba souhlas vlastníka

 

21. dubna 2010

 

Vlastník domu je povinen umožnit oprávněnému uživateli domu příjem rozhlasového a televizního vysílání. Jedná se o zákonné omezení vlastnického práva. Pokud mezi vlastníkem a uživatelem dojde ke sporu ohledně rozsahu této povinnosti, musí tento spor rozhodnout příslušný stavební úřad ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

V poslední době se ochránce setkává s přibývajícími podněty týkajícími se umístění antén na fasádě či střeše (případně půdě) bytových domů. Zvýšený zájem souvisí s postupným přechodem z analogového na digitální vysílání, kdy je třeba příjem signálu řešit například i novou anténou.

Z hlediska stavebního zákona platí, že pokud antény pro příjem rozhlasového a televizního vysílání přesahují i s nosnou konstrukcí 15 metrů, jsou zařízeními ve smyslu stavebního zákona a vyžadují kromě rozhodnutí o umístění přinejmenším ohlášení na stavebním úřadě. U antén menších není potřeba souhlasu ani rozhodnutí stavebního úřadu.

Veřejně ne zcela známou skutečností je, že zákon o elektronických komunikacích stanovuje povinnost vlastníka domu (bytu, nebytového prostoru) umožnit oprávněnému uživateli příjem rozhlasového a televizního vysílání (instalace zařízení příjmu vysílání – tj. samostatné antény, nebo zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového budu sítě např. formou společné antény – STA).

V případech, kdy příjem vysílání není vlastníkem prokazatelně umožněn, musí vlastník instalaci zařízení pro příjem vysílání umožnit, jinými slovy strpět, přičemž se jedná se o zákonné omezení vlastnického práva, kdy nerozhoduje vůle vlastníka (a tedy jeho souhlas či nesouhlas). Tuto otázku už řešil např. i Nejvyšší soud v souvislosti s instalací antény bez souhlasu vlastníka jako možného hrubého porušení práva nájmu (viz např. rozsudek sp. zn. 26 Cdo 291/2004)[1].

I v případě, že je v domě instalována kabelová televize, má vlastník domu povinnost umožnit uživateli bytu zřídit si a instalovat na vlastní náklady zařízení pro příjem požadovaných programů (např. individuální anténu). V případě sporu mezi vlastníkem a uživatelem bytu se může dotčená strana sporu (zpravidla uživatel bytu) obrátit na stavební úřad, aby takový spor o umožnění příjmu rozhodl.  

V případě, kdy mezi vlastníkem a uživatelem dojde ke sporu ohledně rozsahu povinností umožnit příjem vysílání, de facto tedy o to, zda si uživatel může nainstalovat bez souhlasu vlastníka např. malou TV anténu (satelit) na fasádu apod., lze tedy s ohledem na ochranu nájemního práva uživatelů doporučit, aby se nejprve obrátili na příslušný stavební úřad, který ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem spor rozhodne. Ze zákona o elektronických komunikacích nicméně dále jasně nevyplývá, v jakém rozsahu má stavební úřad vydat rozhodnutí, tj. zda má např. určit přesné umístění antény, specifikovat její rozměr apod. Stavební úřad tak může, pokud se na něj obrátí uživatel bytu, jemuž vlastník neumožňuje anténu na budově umístit, ve věci tápat.

Ministerstvo pro místní rozvoj ani Český telekomunikační úřad dosud k problému rozsahu kompetencí nezaujaly jasné stanovisko, které by metodicky vedlo stavební úřady při jejich rozhodování, což z pohledu uživatelů bytů vytváří stav právní nejistoty. Ochránce proto apeluje na ministerstvo a ČTÚ, aby společné stanovisko co nejdříve vydaly a pomohly tak stavebním úřadům v jejich činnosti. V souvislosti s procesem digitalizace televizního vysílání je totiž podle ochránce pravděpodobné, že sporů o umístnění antény bude přibývat.

 

 

                                         Aktualita č. 12

Obyvatelé Nového Města zaplatí v roce 2010 za centrálně dodávané teplo stejnou částku jako letos. Radnici se podařilo s Novoměstskou teplárenskou dojednat cenu 434 korun za GJ. Cena se tak mění pouze o jedno procento z důvodu nárůstu DPH z devíti na deset procent.

Tento článek uveřejnila Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina dne 17.12.2009.

Je nutno připomenout, že na vývoji ceny tepla pro rok 2010 se po celou dobu vyjednávání zapojila velmi aktivně naše MO SON. Město NMNM sice poslalo svého zástupce na jednání, který se však neúčastnil. Proto zpráva v MF Dnes nás nepříjemně překvapila. Radnice se chlubí cizím peřím, i když pro konečného spotřebitele se nic nemění. V roce 2010 zaplatí 477,40 Kč / 1GJ, včetně 10% DPH. Toto finální číslo je výsledkem vyjednávání a několika schůzek s vedením teplárny v Novém Městě na Mor.

VV MO SON

 

Aktualita č. 11

Výbor MO SON v Novém Městě na Moravě zasedá každý první čtvrtek v měsíci, vždy od 18:30 hodin v kulturním domě NM (I.patro - čítárna knihovny).

Všichni členové Sdružení pro ochranu nájemníků, ale i nečleni se mohou v tomto čase obrátit se svými připomínkami a stížnostmi, které je možno řešit s právní poradnou (renomovaní právníci na bytové právo) SON.

 

 

                               Aktualita č. 10

Zpráva o činnosti MO SON N.Město na Moravě v roce 2008
 
 
Výbor MO SON se zcela pravidelně scházel dle plánu práce.
Dále jednal i na mimořádných jednáních, kdy bylo třeba neodkladně projednat některé neodkladné záležitosti.
 
Účast na těchto jednáních byla jmenovitě:
-         Apolín
-         Wolker
-         Šinclová
-         Buchtová
-         Hadačová
-         Brůna
-         Kubeček                      byl členem výboru do 3.7.2008 - na vlastní žádost odstoupil
-         Dlabač
 
Výbor v průběhu roku 2008 jednal s vedením města, NSB, NT, ústředím SON v Praze, právníky.
 
Výbor při jednáních s vedením města vycházel z dohody o partnerství, která byla uzavřena v roce 2007. Dohoda o partnerství se plně osvědčila.
 
Byl vytvořen web MO SONu. Návštěvnost stránek je ke dnešnímu dni: cca více než 1000 vstupů. Na Aktualitách výbor zveřejnil informace ve věci ceny tepla, kupní smlouvy při prodeji bytů v majetku města a odpovědi na některé dotazy občanů.
 
Hlavní body činnosti a práce výboru SON:
 
1/ Řešení připomínek a stížností občanů
2/ Cena za tepelnou energii.
3/ Privatizace bytů.
 
Ad 1/ -vyúčtování služeb nájemníků – otop, teplá voda, měření tepla TECHEM
          -příprava pro změny smlouvy s NT (Novoměstská teplárenská) a městem NMNM
          -kupní smlouva pro privatizaci bytů
         
Ad 2/ Cena za teplo.
 
Výbor v této souvislosti probral výsledky za rok 2007 a konstatoval, že se velmi radikálně změnila cena tepla ve prospěch koncových odběratelů, tj. nájemníků, ale i podniků a institucí města. Je třeba zdůraznit, že touto svou prací výbor zajistil, že řada nájemníků dostala doplatek za platby za teplo ve výši tisíců korun.
Výbor se v letošním roce zvláště zaměřil na tzv. kogeneraci a to ve vztahu náklady a výnosy na tvorbu ceny.
Výbor svým nekompromisním postojem v oblasti ceny za tepelnou energii zajistil:
 
-         že byla vytvořena nová smlouva o dodávce tepla. Stávající smlouva, která byla velmi nevýhodná pro koncové odběratele, byla anulována. Na této nevýhodné smlouvě se podepsalo vedení města, které bylo na radnici v letech 1999, 2002 a 2004.
-         že cena tepla v 1. pololetí 2008 byla nižší než v 1. pol. roku 2007. Hovoříme o tzv. výstupní ceně z Novoměstské teplárenské, a.s.
-         výbor se aktivně podílel na změně systému servisních služeb DPS (domovní předávací stanice), tato služba přešla na NT a znamená to, že se už NSB neplatí částka 30,-Kč/GJ.
-         výbor se aktivně podílel na aktivaci sdělovací kabelové sítě na vyhodnocování informací o vytápění jednotlivých objektů.
 
Je potřebné zdůraznit, že vše toto řešil výbor ve velmi náročné situaci. Zvýšila se DPH, enormně stoupá cena zemního plynu. Tak např. od ledna 2008, kdy cena plynu byla 680,-Kč/MWh, v listopadu bude už 957,-Kč/MWh, tj. nárůst cca o 40%. Jedná se o ceny koncové pro velkoodběratele.
O ceně ve 2. pol. 2008 bude MO SON spolu s vedením města a NT jednat počátkem listopadu. Je velmi důležité, že teplárna má kogeneraci a poptávka po el. energii narůstá.
O výsledku jednání budeme informovat na našem webu.
Výbor si také udělal přehled cen za teplo v rámci ČR a lze říci, že ceny, které v rámci „tripartity“ dohodl, jsou zhruba uprostřed mezi minimem a maximem cenového rozpětí.
 
 
 
 
Ad 3/ Privatizace bytů v majetku města.
 
Výbor vidí celý problém privatizace bytů hlavně v tom, že cena byla neskutečně vysoká v porovnání se zanedbaností bytového fondu a dále v tom, že město vytvořilo cenovou propast mezi prodejem FO a PO. A také v tom, že Rada města chtěla stůj co stůj vydělat na prodeji bytů a zisk z prodeje dát v plné míře na regenerační centrum. Od rozhodnutí města o prodeji, tak jak to schválilo zastupitelstvo města, se MO SON distancuje.
 
Výbor se v této souvislosti, na základě připomínek a dotazů, věnoval i kupní smlouvě, kterou mělo město připravenou pro kupující. Zpracoval k této smlouvě připomínky (jsou kompletně zveřejněny na našem webu), tyto připomínky město akceptovalo. Je třeba podotknout, že výbor nechal definitivní znění kupní smlouvy zhodnotit zcela nezávislými právníky. Bylo konstatováno, že smlouva je v pořádku.
 
 
 
Práce výboru MO SON za uplynulé období roku 2008 představovala mnoho hodin zcela dobrovolné práce bez jakékoliv náhrady a byla velmi náročná. Je třeba všem, kteří se na tomto podíleli, poděkovat.
 
V N.Městě na Mor. dne 13.11.2008

 

 

                                Aktualita č. 9

 

Výbor MO SON na svém posledním zasedání dne 25.09.2008 měl na programu přípravu

                   VEŘEJNÉ  SETKÁNÍ  S  OBČANY

které se bude konat dne 13.října 2008 (pondělí) v MKD Nové Město na Moravě, začátek bude 17:30 hod. v Gobelínovém salonku. Touto cestou zveme členskou základnu SON.

 

                                       Aktuality č. 8

 

Faktické užívání služeb.

 

MO SON obdržel několik dotazů, které se týkaly povinnosti plateb za užívání výtahu. Vzhledem k tomu, že odpověď může zajímat i ostatní vlastníky bytových jednotek, odpovídáme na našich stránkách v „Aktualitách“.

 

 

Užívání výtahu je služba spojená s užíváním bytu nebo bytové jednotky. Podle §11, odst.4 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 371/2004 Sb., patří rozhodování o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek – členy SVJ do výlučné pravomoci shromáždění vlastníků, jako nejvyššího orgánu SVJ. K přijetí usnesení v této věci je přitom zapotřebí tříčtvrtinové většiny všech hlasů. Cena za využívání výtahu se bude rozdělovat na jednotlivé vlastníky bytů v závislosti na počtu členů jejich domácnosti.  Za člena domácnosti pro účely rozúčtování cen služeb se považují manžel nebo manželka, děti, vnuci, rodiče, prarodiče, sourozenci a zeť nebo snacha, kteří žijí ve společné domácnosti a dále i jiné osoby, které s nájemcem či vlastníkem byt nebo jeho část užívají celkem po dobu nejméně 3 měsíců v roce. Obdobně byl člen domácnosti vymezen i dřívějšími předpisy platnými pro nájemné byty, např. výměr MF č. 06/2002. V této situaci lze i citovat §115 občanského zákoníku.

 

Je tedy zcela zřejmé, že nehraje roli, které osoby mají v daném bytě bydliště, ale celkem logicky je podstatné to, které osoby byt a tedy i spojené služby fakticky užívají.

 

 

                               

Aktualita č. 7

 

V Aktualitách č. 1 jsme informovali o ceně tepla na 1. pol. 2008 ve výši 430 Kč/GJ bez DPH. Jedná se o výstupní cenu z NT, a.s. Tato cena byla dodržena.

 

Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu ceny paliva – zemního plynu, MO SON pravidelně svolává jednání za účasti pana místostarosty Stanislava Marka a ing. Milana Netrha, člena představenstva NT, a.s. Poslední jednání proběhlo 23.7. 2008 a jednalo se hlavně o ceně tepla na 2. pol. 2008.

 

K ceně paliva – zemního plynu je nutno uvést několik zásadních porovnání.

Cena plynu se od srpna 2007 do srpna 2008 navýšila cca o 30%.

Cena plynu se od ledna 2008 do srpna 2008 navýšila cca o 21%.

V tomto porovnání se jedná o tzv. konečné ceny bez DPH.

 

Na základě jednání, které inicioval MO SON, se cena tepla ve 2. pol. 2008, vzhledem k 1. pol. 2008, navýší pouze o 1% na cenu 434 Kč/GJ bez DPH, jde opět o cenu výstupní z NT, a.s. Výsledek jednání byl ukončen Dodatkem k platné Smlouvě o dodávce a nákupu tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV. Tohoto výsledku bylo dosaženo hlavně proto, že v nově uzavřené Smlouvě /viz. Aktuality č. 1/ je zakotvena kogenerace, a to jak na straně nákladů, tak výnosů.

 

MO SON soustavně sleduje pohyb cen zemního plynu a proto také na září 2008 počítá s dalším pravidelným jednáním s panem místostarostou Markem a ing. Netrhem. O výsledku jednání budeme na našich stránkách informovat.

 

MO SON také informuje všechny koncové odběratele tepla z NT, a.s., že byla úspěšně ukončena všechna jednání ve věci „kabelové signální sítě“. Využití této sítě umožní operativní postup při zjišťování a odstraňování závad při rozvodu tepla na jednotlivých objektech, což zajisté přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu zařízení a komfortu bydlení. Síť se v současné době prověřuje a do zahájení zimního provozu bude v plném provozu.

 

 

 

 

 

  

                                 Aktualita č.6

Regulované nájemné se zvýší o poslední část v 2010

V roce 2010 se regulované nájemné zvýší o poslední část a tím se dostane na maximální cílovou výši, vyplývá z dosud schváleného harmonogramu deregulace. Navýšení cen se však nemusí týkat všech domácností, výše nové ceny je na rozhodnutí majitele domu. Podle serveru iDnes.cz nejvíce může bydlení podražit Středočechům, a to téměř o polovinu.

Obdobná situace je například v Kutné Hoře. Radní budou rozhodovat o zvyšování regulovaného nájemného na příští rok až na podzim. Je ale pravděpodobné, že stejně jako letos město využije maximální možnou míru růstu cen, řekl ČTK starosta Ivo Šalátek.

Jasno o výši regulovaného nájemného od příštího roku zatím není v Českých Budějovicích, Kutné Hoře či v Kladně. "Rozhoduje o tom rada města, která se tím ale ještě nezabývala," řekl mluvčí kladenského magistrátu Libor Kasík. Podle českobudějovického primátora Rudolfa Vodičky musí vše teprve posoudit městská rada. "Zatím pokaždé jsme tuto možnost (zvýšení regulovaného nájemného) využili. Stávající nájemné totiž neumožňuje získat peníze ani na běžnou údržbu. Navíc je nespravedlivé vůči těm, co platí tržní nájemné," uvedl.

S procesem uvolňování regulovaného nájemného dlouhodobě nesouhlasí organizace nájemníků. "Už dnes řada důchodců nemůže hradit náklady na bydlení," řekl ČTK předseda Sdružení nájemníků ČR Stanislav Křeček. Problémem je prý navíc odvozování míry výše uvolňovaného nájemného od cen realit. "Nikdo nepočítal s tím, jak spekulativně narostou ceny nemovitostí," uvedl Křeček. Naproti tomu Občanské sdružení majitelů domů usiluje o odškodnění za regulaci nájemného až u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Pomoci lidem vypočítat si výši nájemného pro rok 2009 prý pomůže speciální kalkulačka, kterou MMR od 1. července spustí na svých internetových stránkách.

Záměrem deregulace nájemného je přiblížit se ke stavu, kdy roční nájemné bude činit pět procent z tržní ceny bytu. Regulované nájemné se tak podle analytické zprávy Trend Report nejvíce zvyšuje v Praze, ve středních Čechách, v Hradci Králové nebo v Brně. Zanedbatelný prostor pro zvyšování nájmů je například v severních Čechách, v Moravskoslezském kraji, na Vysočině či Karlovarsku.

 

                              Aktualita č.5

Slevy za vady

Dotaz: Domnívám se, že dodatečně zjištěné závady na privatizovaném domě (praskliny na balkonech a ve zdech) opravňují naše SVJ k tomu, aby uplatňovalo slevu z kupní ceny. Dříve dům vlastnilo město. Je tento názor oprávněný?

Odpověď: Záleží na rozhodnutí případného soudu. Spor o náhradu škody za vadu převedené nemovitosti je třeba řešit soudní cestou, pokud nedojde k dohodě o narovnání. Dohadování mezi kupujícím a prodávajícím, zda se o vadě vědělo či nikoliv, čili zda se jedná o vadu zjevnou či skrytou, nebo argumentace, že případné vady předávané nemovitosti byly zohledněny již ve výši vzájemně dohodnuté kupní ceny, jsou velmi komplikované a většinou nedojde mezi účastníky převodu majetku k dohodě, zejména jde-li o prodávajícího, který hospodaří s veřejnými finančními prostředky.
Ing. KAREL HANAUER  

        

 

 

 

 

 

                                 Aktualita č. 4

 

Na pravidelném zasedání  výboru MO SON dne 3. července bylo projednáno:

 

1) na vlastní žádost odstoupil Mgr. Kubeček  z výboru místní organizace SON

-         Výbor s odstoupením souhlasil

 

 

2) pan Apolín informoval o jednání s vedením města a NT a.s., ve věci optického kontrolního kabelu, který chce NT odkoupit od města.

-         výbor vzal na vědomí

 

 

3) Ing. Dlabač informoval o jednání s vedením města o připravované  rekonstrukci ulic Monseova a Křenkova, která se bude konat ve druhé polovině roku 2009. Na připomínky některých nájemníků ohledně parkování město přislíbilo, že se v této lokalitě zvýší počet parkovacích míst

 

 

4) paní Šinclová  dala návrh na umístění vývěsky MO SON v prostoru vstupu do MKD.(přízemí), kde se můžou všichni občané seznámit s činností SON.

        -    výbor s tímto návrhem souhlasil, protože v současné době nebylo možné zajistit vývěsnou skříň na jiném místě - kapacita je v současné době vyčerpána.

 

 

 

 

 

 

Aktualita č. 3

 

 

Kupní smlouva v souvislosti s privatizací bytového fondu.

 

Na MO SON se obrátili někteří nájemníci, kteří kupují byty se žádostí o vysvětlení, jak má vypadat kupní smlouva a na co si dát pozor.

 

MO SON se proto seznámil s řadou vzorových kupních smluv, které připravily renomované realitní a advokátní kanceláře, které se zabývají problematikou prodeje bytů v rámci privatizace bytového fondu ve městech.

 

Na základě těchto zjištění MO SON jednal koncem měsíce května s místostarostou Stanislavem Markem. Bylo dohodnuto, že MO SON neprodleně obdrží od vedení města vzorovou kupní smlouvu, ke které zpracuje připomínky.

 

MO SON tuto vzorovou smlouvu obdržel a zpracoval připomínky, které se týkaly následujících částí smlouvy:

-         Doplnit, co dále k vlastnictví bytové jednotky patří (bylo detailně popsáno).

-         Jak je předmět převodu vlastnictví ohraničen (na př. popsáno).

-         Doplnit, co všechno patří do společné části (rovněž bylo detailně popsáno).

-         Vyjádření ke spoluvlastnickému podílu.

-         Vyjádření k balkonům.

-         Vyjádření ke správě majetku, požadavek, aby tato část byla zásadně přepracována.

-         Doplnění citace zákona ve vztahu smluvních stran.

-         Doplnění, co na nabyvatele jednotky přechází ve věci práv a závazků.

 

MO SON se v těchto souvislostech vyjádřil i k tolik diskutované záležitosti zanedbanosti bytového fondu.

 

Všechny připomínky byly detailně popsány a následně diskutovány spolu s panem místostarostou Markem, tajemníkem Mgr. Hanychem a právničkou Mgr. Homolkovou.

 

Připomínky, které vznesl MO SON, byly akceptovány a zapracovány do nové vzorové kupní smlouvy.

 

MO SON takto zpracovanou vzorovou smlouvu nechal posoudit právními odborníky RR SON. Výsledek je, že vzorová kupní smlouva je v pořádku a lze ji hodnotit jako standardní.

 

Ovšem je třeba každého kupujícího upozornit na to, aby si velmi důkladně pročetl všechny konkrétní údaje, které se týkají jeho bytové jednotky. Hlavně pozor m2!! Pokud nebude něco souhlasit, trvat na opravě.

 

Pokud vznikne nějaký problém, dotaz či připomínka, MO SON velmi rád pomůže s řešením (viz. kontakt na našich stránkách).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Aktualita č.2

 

Připomínky nájemníků vyřešeny

 

Před necelými dvěma lety se nájemníci „vzbouřili“ nad vyúčtováním služeb v nájemních bytech.

Na začátku roku 2007 vznikl v Novém Městě - SON (Sdružení pro ochranu nájemníků) , který společně

s panem místostarostou Markem vstoupil do jednání s Novoměstskou teplárenskou a.s. (NT), která je

zastoupená Ing. Netrhem. Počáteční jednání byla velmi složitá a náročná. SON s tímto problémem strávil desítky

hodin. V roce 2002 byla podepsána mezi NSB a NT dost nevýhodná smlouva, která ještě v tu dobu

nezahrnovala kogenerační jednotku (výroba elektrické energie a tepla). Od 1.1. 2008 se podařilo nastavit

novou smlouvu mezi NT a městem, která zahrnuje právě výše uvedenou  kogeneraci a společně

s indikátory měření Techem (k montáži došlo v X/2007), který má v současnosti každý nájemník namontován, došlo k tomu,

že nájemníci zaplatili skutečně jen odebrané teplo. Došlo k významné úspoře, a v době vyúčtování

za rok 2007  NSB vracela na bytovou jednotku několik tisíc korun. Jednotliví nájemníci novoměstských bytů

si určitě uvědomují, kdo se za jejich zájmy postavil a kdo jejich problémy řeší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualita č.1

 

MO SON se po velmi úspěšném jednání o ceně tepla za rok 2007, zabýval cenou tepla i pro 1. pol. 2008.

 

Byl stanoven reálný úkol, aby cena tepla nebyla vyšší než v 1. pol. 2007.

 

Porovnáním konečné ceny za sdružené služby dodávky zemního plynu pro zákazníky Jihomoravské plynárenské, a.s. kategorie velkoodběratel vyplývá, že od ledna do června 2008 stoupla konečná cena zemního plynu cca o 12%. Svoji roli v konečné ceně hraje i nárůst DPH.

 

MO SON o tomto jednal celkem 4x a to 7.1., 17.1., 26.3. a 28.5. 2008. Jednání se zúčastnil místostarosta Stanislav Marek, člen představenstva NT a.s. ing. Milan Netrh a pověření zástupci MO SON. Počet jednání svědčí o tom, že jednání nebyla jednoduchá, ale podařilo se dojít ke shodě: výstupní cena z NT a.s. je 430 Kč/GJ. Cena je platná na 1. pol. 2008. Stanovený úkol byl splněn.

 

V průběhu těchto jednání se MO SON podařilo:

 

1/ Ukončit velmi nevýhodnou Smlouvu o dodávce tepla z r. 2002. Kdyby platnost této smlouvy pokračovala i nadále, cena tepla by se blížila k 600 Kč/GJ. Je třeba porovnat s cenovým vyrovnáním za rok 2007.

 

2/  Iniciovat a připravit k podepsání novou Smlouvu o dodávce a nákupu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Tato nová smlouva již byla podepsána a nabyla právní moci. Smlouva znamená určitý zlom, protože např. hodnotí kogeneraci jak na straně nákladů, tak i výnosů. To dříve nebylo.

 

3/ Iniciovat a připravit k podepsání Smlouvu o obsluze a servisu domovních předávacích stanic pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Tato smlouva je důležitá ze dvou hledisek. Jednak tím, že se již neplatí NSB, s.r.o. 30 Kč/GJ, ale majitelé platí pouze za nezbytnou spotřebu el. energie a za případné náhr. díly k DPS a jednak tím, že kompletní servis bude provádět NT a.s. I tímto se sníží cena za teplo. Smlouva byla podepsána a nabyla právní moci.

 

4/ Ve spolupráci s vedením města a NT a.s. se podařil důležitý krok v kabelové komunikační síti a to v návaznosti na teplofikaci. Tato síť je vhodná pro sběr a přenos dat z DPS do NT. Informuje o stavu DPS, jejím nastavení, poruchách atd. Bude využívána k prevenci poruch, rychlé reakci na havárii apod.

 

Závěrem je třeba říci, že jednání, která byla v letošním roce uskutečněna, přinesla zásadní zlom ve smluvních vztazích a to je velký přínos pro koncového odběratele.

 

Rovněž je třeba zdůraznit přínos k těmto jednáním ze strany pana místostarosty Stanislava Marka a vstřícnost a reálný pohled na problematiku ceny tepla ze strany NT a.s., jmenovitě ing. Milana Netrha.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář