Jdi na obsah Jdi na menu
 Název, sídlo, územní působnost
 1. Název sdružení: Sdružení nájemníků České republiky  (oficiální zkratka: SON - Solidarita, Ochrana Nájemníků)
2. Sídlo sdružení: Praha
3. Místo působení: Česká republika
Čl. 3
Programové cíle
 Hlavní cíle a poslání SON jsou zejména:
1. Usilovat o dodržování a respektování zákonných práv, zájmů a potřeb nájemců a uživatelů bytů a nebytových prostorů, aktivně působit při tvorbě právních předpisů týkajících se bydlení.
2. Prosazovat oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a nebytových prostorů při jednání s orgány státní správy a samosprávy všech stupňů a s dalšími právními subjekty.
3. K ochraně práv a zájmů nájemců a uživatelů bytů a nebytových prostor nesloužících k podnikání předkládat vlastní návrhy a náměty řešení, vyjadřovat se k připravovaným právním normám a předkládat připomínky k jejich obsahu.
4. Provozovat na území České republiky poradny SON s cílem poskytovat členům právní a odborné informace o nájemních vztazích k bytům a nebytovým prostorům, které neslouží k podnikání.


Čl. 4
Členství v SON
 1. Členy SON mohou být fyzické i právnické osoby na základě podané přihlášky územně příslušnému výboru místní organizace SON, případně dle vlastní volby jiné místní organizaci.
2. Členství v SON vzniká přijetím žadatele na základě podané přihlášky a zaplacením příspěvku na příslušný kalendářní rok. Členství se obnovuje každoročně zaplacením členského příspěvku.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
 1.       Člen SON má právo:
a)        volit a být volen do orgánů SON (platí pouze pro členy – fyzické osoby)
b)        podílet se na činnostech SON
c)        být informován o činnosti a hospodaření orgánů SON
d)        být informován o právních a odborných předpisech souvisejících s nájemními vztahy
e)        být zván na akce SON veřejného charakteru a shromáždění SON v rámci územní působnosti orgánů místa bydliště
f)          požádat o pomoc při výběru a zajišťování právního zástupce k zastupování na vlastní náklady
g)        upozorňovat volené orgány SON na zásadní porušování nájemních vztahů
h)        na právní informace v poradnách SON, jejichž rozsah upravuje Organizační řád SON
2.       Člen SON je povinen:
a)        dodržovat Stanovy SON a další interní předpisy upravující jeho činnost a organizaci a hájit jeho zájmy
b)        řádně a včas platit členské příspěvky
c)        řádně vykonávat svěřené funkce a plnit zadané úkoly organizace
d)        v rámci svých možností se podílet na činnosti organizace SON v místě svého bydliště nebo územního celku, kde místní organizace působí

Čl. 6
Organizační struktura SON
Orgány SON:
republiková konference delegátů
republiková rada
výkonný výbor republikové rady
republiková kontrolní komise
krajská, oblastní, městská, obvodní konference delegátů
krajská, oblastní, městská, obvodní rada
krajská, oblastní, městská, obvodní kontrolní komise
místní organizace SON se svými orgány.
Republiková rada SON i jednotlivé nižší výkonné orgány mohou vytvářet odborné a pomocné orgány - poradny, komise apod.
Podrobnější úpravu obsahuje Organizační řád SON.
Čl. 7
Orgány SON
Republiková konference delegátů - členů SON je nejvyšším orgánem SON, která volí   republikovou radu a republikovou kontrolní komisi, schvaluje stanovy a programová prohlášení SON.
Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SON.
K operativnímu řízení volí výkonný výbor republikové rady.
Výkonný výbor tvoří: 
předseda SON
místopředseda pro ekonomiku a organizaci SON
místopředseda pro legislativu a poradenství SON
místopředseda pro technické otázky SON
další členové SON
Republiková rada může za dlouhodobé zásluhy zvolit čestného předsedu.
Podrobnou náplň jednotlivých orgánů upravuje Organizační řád SON, který schvaluje republiková rada.
Předseda SON zastupuje SON navenek, jedná jeho jménem a podepisuje písemnosti a doklady. Řídí činnost republikové rady a výkonného výboru republikové rady. Sleduje plnění přijatých usnesení.
Předsedu zastupuje pověřený místopředseda.
Republiková kontrolní komise v čele s předsedou kontrolní komise kontroluje činnost SON.
Zjištění a návrhy na opatření předkládá republikové radě po projednání ve výkonném výboru.
Za svoji činnost odpovídá nejvyššímu orgánu - republikové konferenci delegátů.
Členové republikové kontrolní komise mají právo zúčastnit se jednání republikové rady i rad ostatních orgánů s hlasem poradním.
Členství v republikové kontrolní komisi nebo kontrolní komisi nižšího stupně je neslučitelné s členstvím ve výkonných orgánech SON. Podrobnou náplň činnosti republikové kontrolní komise obsahuje Organizační řád SON.
Krajské, oblastní, městské, obvodní orgány SON se zřizují podle potřeby na žádost místních organizací. Pro tyto orgány platí pro příslušná území ustanovení o republikových orgánech přiměřeně.
Místní organizace SON jsou základním článkem organizační struktury SON, zpravidla ustavené na územním principu. Místní organizace vznikne z rozhodnutí nejméně sedmi členů SON po schválení republikovou radou.
Nejvyšším orgánem místní organizace je konference členů, která volí Radu místní organizace jako výkonný orgán a kontrolora hospodaření nebo kontrolní komisi.
Zvolená Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a další funkcionáře místní organizace dle své potřeby.
Výkonné výbory územních organizačních jednotek v čele se svými předsedy působí a jednají v rámci své územní působnosti jménem SON v souladu s oprávněním, které jim vydala republiková rada.
Organizační jednotky na všech stupních jsou nedílnou součástí SON, jakožto jediného právního subjektu pod registrací vedenou u MV ČR a hospodaří na vlastní účet.
Rozsah jejich práv a povinností jednat jménem organizační jednotky příslušného stupně je upraven oprávněním, které vydá republiková rada s adresným určením pro konkrétní jednotku.
Další práva a povinnosti jsou upravena Organizačním řádem SON.
Volební období všech orgánů SON je čtyřleté.
Čl. 8
Zásady hospodaření
SON je oprávněn vykonávat hospodářskou činnost v souladu s obecně platnými předpisy.
Finanční prostředky SON se vytvářejí zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, z vlastní činnosti, popř. z jiných zdrojů.
Orgány SON se mohou zavazovat jen do výše svého jmění, a to po předešlém projednání a schválení výkonným výborem republikové rady.
Základní výše členských příspěvků schválené republikovou radou jsou obsaženy v Organizačním řádu SON.
Členové Sdružení nájemníků ČR ani členové jeho orgánů osobně neručí za závazky SON.
SON ČR neručí za závazky nižších organizačních jednotek, ke kterým se zavázaly v rozporu s těmito stanovami nebo oprávněním uděleným Republikovou radou SON.
 
Čl. 9
Zásady zániku orgánů SON
V případě zániku místní organizace přejdou její práva a závazky i majetek na jiný orgán SON po dohodě s republikovou radou. Pro krajské, oblastní, městské, obvodní organizace platí totéž.
O zániku SON rozhoduje republiková konference delegátů. O zániku krajské, oblastní, městské, obvodní či místní organizace rozhoduje konference delegátů nebo členů na územně příslušné úrovni.
V případě rozhodnutí o zániku SON jako právního subjektu přejdou jeho práva, závazky i majetek na jinou právnickou osobu nebo bude majetek použit na jiné účely ve smyslu rozhodnutí republikové konference delegátů.

          Ing. Milan T a r a b a                                                                 Mgr. Stanislav K ř e č e k
              místopředseda                                                                                 předseda